Thẻ: hệ quản trị cơ sở dữ liệu sử dụng khóa vào mục đích gì