Thẻ: nhờ cuộc cách mạng xanh trong nông nghiệp từ năm 1995 ấn độ trở thành