Thẻ: trong javascript hàm parsefloat() dùng để làm gì?